CEMAZİYEL -EVVEL HAKİKAT DAMLASI
HADİS-İ ŞERİF IŞIĞINDA AHİRZAMAN “Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267) “Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli birşey olmayacaktır: Helal para, can u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet.” (Heysemî, I, 172) “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!” (Buharî, Büyû; 7) Ebu Said el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36) “Öyle bir zaman gelecek ki okuma meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek.” (Hakim, Müstedrek, V, 504) “Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline. İnsanlar mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30, (2196) “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî, Büyû 2; İbnu Mâce, Ticârât 58; İbn Hanbel, Müsned, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275) “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler,” (Taberâni, XXIII, 314) “Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar.” (Heysemî, Mecmauz-zevâid, VII, 280) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı Pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün.” (Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekat 59) “Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.” (Müslim, Fezâil 31) “…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30) Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “–Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “–O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu. “–Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” buyurdular. “–Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi. “–Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud, Melahim 5/4297) Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.” (Maide 105) Bana şu cevabı verdi: “Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’a sormuştum. Demişti ki: “Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.” (Ebu Davud, Melahim 17/4341); Tirmizi, Tefsir, 5/3060); İbnu Mace, Fiten 21) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “-Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “-Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) Zübeyr İbnu Adiy rahimehullah anlatıyor: “Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh’ın yanına girdik. Haccâc’ın bize yaptıklarını şikayet ettik. “-Sabredin, buyurdu. Zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün, gidenden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu, Rasûlunüz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’den işittim.” (Buhari, Fiten 6; Tirmizi, Fiten 35/2206) Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Bana kaç müslüman olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim sayımız altı-yediyüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik. “-Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” . Gerçekten öyle (belaya maruz kalıp) imtihan olunduk ki, içimizden namazını gizlice kılanlar oldu.” (Buhari, Cihad 181; Müslim, İman 235) Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anh- tarafından rivayet edilmiştir. Rasûlullâh –sallâllâhu aleyhi ve elem- bize yönelerek şöyle buyurdu: “Ey Muhacirler cemâati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olacağınız zaman Ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allâh’a sığınırım. Onlar şunlardır: 1- Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip-geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 2- Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılırlar. 3- Mallarının zekâtını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan menedilir (kuraklık cezası ile cezalandırılır) ve hayvanları olmasa (Allâh hayvanlara acımasa) onlara yağmur yağdırmaz. 4- Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allâh kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindeki-avucundakilerin bir kısmını alır. 5- İmamları (yâni devlet adamları) Allâh’ın Kitabı ile amel etmeyip Allâh’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allâh onların hesabını kendi aralarında görür.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22) Rasûlullah sallallahu aleyhi veselem şöyle buyurdu: “Fırat nehrinin suyu çekilip, aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe kıyamet kopmaz.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 25) Diğer bir rivayet ise şöyledir: “Pek yakında Fırat nehrinin suyu çekilerek aktığı yatakta bir altın hazinesi meydana çıkacaktır. O günü gören kimse, o hazineden kesinlikle bir şey almasın.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29-32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Melâhim 13; Tirmizî, Sıfatü’l-cenne 26) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki kişi bir kabre uğrayıp üzerine abanarak: ‘Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım’ demedikçe kıyamet kopmaz. Hâlbuki bu sözü ona söyleten din değil, belâ olacaktır.” (Buhârî, Fiten, 22; Müslim, Fiten, 53-54) Öyle bir zamanın geleceği, insanların kalblerinin dünya sevgisi ile dolacağı, cihadı zarar olarak görüp zekat vermeyi altından kalkılması zor bir borç olarak görecekleri bildirilir. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 236/6322) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim, Beni İsrail yetmişiki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmişüç millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.” “-Bu fırka hangisidir?” diye soruldu. “-Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır!” buyurdular.” (Tirmizi, İman 18/2641) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Ümeranız hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehâvetkâr kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü (hayat), altından (ölümden) hayırlıdır. Eğer ümeranız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, yerin altı üstünden, (ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır. (Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz).” (Tirmizi, Fiten 78/2266) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu. (Yanındakiler hayretle): “-Ey Allah’ın Rasûlü, yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam etti: “-Emr-i bi’l-ma’rufta bulunmadığınız, nehy-i ani’l-münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu. (Yanındakiler hayretle:) “-Yani bu olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler: “-Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “-Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz ne olur?” (yanindeki Ashab:) “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “-Evet, olacak!” buyurdular.” (Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, VII, 281) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe Kıyamet kopmaz.” (Tirmizi, Fiten 37/2209) Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem- konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: “-Sual sâhibi nerede?” buyurdular. Adam: “-İşte buradayım ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-Emanet zâyi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!” buyurdular. Adam: “-Emanet nasıl zâyi edilir?” diye sordu. Efendimiz: “-İş, ehil olmayana tevdi edildi mi Kıyamet’i bekleyin!” buyurdular.” (Buhari, İlm 2, Rikâk 35) Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) “Ey Allah’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Sallallâhu aleyhi ve sellem- saydı: -Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse, -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman, -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman. -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği; -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı; -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman. -Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu; -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği; -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği; -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği; -Çeşitli adlar altında şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği; -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin.” (Tirmizi, Fiten 38/2210) Mikdam bin Ma’dikerb’in bir hizmetçisi vardı, süt satardı, Mikdam da karşılığında para alırdı. Ona: “-Sübhanallah, süt satıp para mı alıyorsun?” dediler. O da: “¬-Evet, bunda ne var ki? Ben Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle dediğini duydum: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit dinar ve dirhemden başka bir şey fayda vermeyecek!” dedi. (Ahmed bin Hanbel, IV, 133) “Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz, iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en hayırlı kişiler olduğunu düşünürsünüz.” (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8462) Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu. “-Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda: “-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463) Rabbim Bizleri Uyananlardan Eylesin İnşAllah.
 Site Haritası
               ANASAYFA

               TASAVVUF MÜZİĞİ

                     BİR YEŞİL SANCAKLI SULTAN GÖZÜKTÜ

                     DERMAN ARARDIM DERDİME

                     KİMİ DOSTA GİDER

                     UYAN GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN

                     SENİ ANDIM DÜN GECE

                     SULTANIM

                     SEVDİM SENİ MABUDUMA CANAN DİYE SEVDİM

                     ALLAH HU ALLAH

                     GEL GÖR BENİ

                     İLHAM İLE SEYRETTİM MUHAMMEDİ S.A.V

                     DİVANE GÖNLÜM

                     ŞEYHİMİN İLLERİ

                     ŞEHİD TAHTINDA RABBE GÜLÜMSER

                     HAMZA YÜREKLİLER

                     AMENNA

                     CAN DEDİM

                     GÜL SULTAN

                     YILDIZLARIDA AL YANINA

                     ONLAR ÖNCÜLER

                     NEFSİM SEN ÖLMEZMİSİN

               11 BOYUTLA ANCAK ENERJİ OLUŞTURABİLİR ...ŞEYH MUHAMMED NAZIM RABBANİ K.S

               MAKALELER

               BİZ KİMİZ

                     KURULUŞ AMACI

                     YÖNETİM KURULU

                         •  YÖNETİM --DENETİM KURULU

                         •  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                         •  YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

               MUHAMMED ALİNİN ŞEYH HİŞAM HZ. TARAFINDAN ŞEYH NAZIM EFENDİ HZ.LERİNE BİADI

               YENİ OSMANLILAR ROMA NIN MERKEZİNDE İSLAMIN VE OSMANLININ GÜR NİDASI OLACAK

               KÖŞE YAZILARI

               Şeyh Nazım Hazretleri - Amik Ovası - DECCAL - Hz. Mehdi VİDEO

               İSTANBULU BOŞALTIN 04.08.2011

               ESREF EFENDİ MESCİDİ AKSA ZİYARETİ

               OSMANLI'DAN BİR SELİM HİLAFETİ ALACAK ŞEHZADE ABDULHAMİD KAYIHAN EFENDİ İLE GÖRÜŞMESİ- Şeyh Nazım el Kıbrısi Hz.

               İslamın Sancağını Yeni Osmanlılar kaldıracaktır ŞEYH NAZIM KIBRISİ

               ESREF EFENDİ KUBBE-İ SAHRADA ZİKİR

               Cübbeli Ahmet Hoca'nın Şeyh Mehmet Efendi,yi ziyareti ve Şeyh Nazım Kıbrıs'i Hz nin ruhaniyetlerinden den özür dilemesi.

               ESREF EFENDİ KUDUSTE SEYH MEHMED İÇİN NAKŞİBENDİ BİAT

               Milyonlan Adam Kırıldıkdan sonra Mehdi a.s çıkar. ŞEYH NAZIM KIBRISİ

               ESREF EFENDİ MUSA NEBİ MAKAMI ZİYARETİ

               ESREF EFENDİ,HZ. MUSA NEBİ KONFERANSINDAN KESİTLER

               2010 YILINDAKİ KONUŞMASI ( YURT DIŞINDAKİLER VATANINA DÖNSÜN )

               AYBERK EFENDİDEN "BİR SELİM EMANETİ ALIR BİR SELİM EMANETİ TESLİM EDER"

               Şeyh Nazım Kıbrısi - Deccal' in söylemi ve Mehdi As.'ın çıkışı (24.07.1990)

               ARMAMIZIN AÇILIMI

                     AMBLEMİMİZİN AÇILIMI

               PADİŞAHLAR

                     PADİŞAHIMIZ SULTANIMIZ 2. ABDULHAMİD HAN

                     OSMAN GAZİ HAN

                     ORHAN GAZİ HAN

                     1. MURAD HÜDAVENDİGAR

                     SULTAN YILDIRIM BEYAZIT

                     SULTAN ÇELEBİ MEHMED

                     2. MURAD HAN

                     FATİH SULTAN MEHMED HAN

                     SULTAN 2. BEYAZIT HAN

                     SULTAN 1. SELİM **YAVUZ SULTAN SELİM

                     SULTAN 1. SÜLEYMAN **KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

                     2.SULTAN (SARI) SELİM HAN

                     3.SULTAN MURAD HAN

                     SULTAN 3. MEHMED HAN

                     SULTAN 1. AHMED HAN

                     SULTAN 1.MUSTAFA HAN

                     SULTAN 2.OSMAN HAN (GENÇ OSMAN)

                     SULTAN 4 MURAD HAN

                     SULTAN İBRAHİM HAN

                     SULTAN 4. MEHMED HAN ( AVCI MEHMED)

                     SULTAN 2. SÜLEYMAN HAN

               MEHTER MARŞLARI

                     CEDDİN DEDEN NESLİN BABAN

                     HÜCUM MARŞI

                     YELKENLER BİÇİLECEK

                     GENÇ OSMAN

                     DEVLET MARŞI

                     ÇIRPINIRDI KARADENİZ

                     GAFİL NE BİLİR

                     ESTERGON KALESİ

                     TÜRKLER GELİYOR

                     DİK DUR EĞİLME

                     ESKİ ORDU MARŞI

                     YİNEDE ŞAHLANIYOR AMAN

                     BUNA ER MEYDANI DERLER

                     ARTAR CİHADLA ŞANIMIZ

                     MEHTER VURUYOR

                     ABDULHAMİDHAN

                     ŞEHZADE SÜLEYMAN MARŞI

                     BARBAROS MARŞI

                     SİVASTOPOL MARŞI

                     TARİHİ ÇEVİR

                     YÜREKLER KABARIK

                     SANCAK MARŞI

                     ORDUNUN DUASI

                     VUR PENÇE-İ MARŞI

                     AKINCILAR MARŞI

                     ÇANAKKALE İÇİNDE

                     İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ

                     KIRIMDAN GELİRİM

                     OSMANLIYIZ BİZ

                     SADAY-I VATAN MARŞI

                     NEŞİDE-İ ZAFER MARŞI

                     ELÇİ PEŞREVİ

                     HİCAZ HÜMAYUN PEŞREVİ

                     RAST PEŞREVİ

                     SEGAH PEŞREVİ

                     RUMELİYİ TİTRETİYOR

                     ORDUMUZ ETTİ YEMİN

                     TÜFEK İCAT OLDU MERTLİK BOZULDU

                     MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR

                     TÜRK KAVMİNİN MARŞI

                     ANAYURT MARŞI

                     YENİ MALAZGİRT MARŞI

                     PLEVNE MARŞI

                     TÜRKMENELİ MİLLİ MARŞİ

                     Ottoman Turkish War Song Mehter

                     Başkurt Marşı - Başkurt Eli Türkçesi - Başkurtça

               blob:https://www.youtube.com/e1b5e7cd-c6c5-4b67-aa56-8e30dfed2ddb

               MENKIBELER

                     SEN YETER Kİ DÜRÜST OL

                     ŞEYH EDEBALİ'NİN SOHBETLERİ

                     ŞİMDİ OLMAZ VEZİRLER VAR

                     EY CESUR YENİÇERİ BU TARAFA YETİŞ

                     PADİŞAHLAR DA GÜLER

                     OSMAN GAZİ VE KUMRAL EBDAL

                     II. ABDÜLHAMİD HAN VE TAŞKESENLİ AHMED EFENDİ

                     EMİR SULTANIN HİMMETİ

                     NE DİYE AKÇE VERSİN

                     BU MUKADDES VATAN İÇİN ÖLEBİLİRİZ

                     İBRETLİ DAVA

                     DELİ HÜSEYİN PAŞA VE İRAN ŞAHININ YAYI

                     FATİH'İN SIRRI

                     HERKES YEDİĞİNİ GÖNDERİR

                     BUNLAR YEMEK OLARAK KAFİDİR

                     BUYRUN CENAZE NAMAZINA

                     KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINA ÇIKAR

                     RAVZA-İ MUTAHARA MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA

                     ŞEHZADE SELİM VE MEVLANA CELALEDDİN-İ RÛMÎ

                     ŞEYH VEFA VE SULTAN BAYEZİD

                     KAHRAMAN OSMANLI HANIMI: EMİNE BÂNÛ

                     KABİRDE KONUŞAN GENÇ

                     GÖNENLİ MEHMET EFENDİ’DEN BİR HATIRA BENİM SIRRIM

                     ÖMER NASUHİ BİLMEN HZ. LERİNDEN MÜTHİŞ BİR TIBBİ HAKİKAT

                     Asla Fil Eti Yemeyeceğim

                     MÜSLÜMANA DÜNYADA RAHAT YOK

                     ORHAN GÂZİ VE ALÂEDDÎN ESVED

                     ÜZÜM EMİ SÖZÜM EMİ

                     Y KİLİDİ

                     ŞEHİD MUSA HULÛSİ PAŞA

                     SULTAN II. MAHMUD VE PATRİK GREGORİOS

                     NAMAZINI BEN KILDIRAYIM

                     DESTİLERİ KIRMASINLAR

                     TEK BAŞINA BİR ORDU: EBUSSUUD EFENDİ

                     KURŞUN YARASI

                     İNGİLİZ DÜŞMANI ŞEYHÜLİSLAM

               İLAHİLER

                     LA İLEHE İLLALLAH Zikirli İlah

                     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İLAHİSİ

                     GÜZEL ALLAHIM

                     SULTANIM KAPINDA BANADA YER VER

                     AŞKINLA AŞIKLAR

                     CAN ELLERİNDEN GELMİŞEM

                     CAN ALLAH CANAN ALLAH

                     HAVAR GEYLANİ

                     SALATULLAH SELAMULLAH

                     SALATULLAH SELAMULLAH (ENDONOZYA )

                     YA HANNAN YA MENNAN ( ENDONOZYA )

                     KUL YA ADEM ( ENDONOZYA )

                     MEDED YA MEDED ( ENDONOZYA )

                     KASİDE ŞEYH NAZIM ECNEBİ İHVANLA

               SOHBETLER

                     ŞEYHHÜL EKBER ABDULLAH DAĞISTANİ HZ. K.S

                         •  GELECEĞE AİD ÖNEMLİ HAVADİSLER

                         •  BÜYÜK OKYANUSUN DİBİNDEKİ HİKMET

                         •  SULTANDAN İNCİLER

                     ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S SOHBETLERİ

                         •  ZAMANINDAN EVVEL ZAMANIN KELAMI(Ş.N.KIBRISİ)

                         •  ARMAGEDDON (24 ARALIK 2011 SOHBETİ) ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S

                         •  MÜSLÜMAN EDEPLİ OLUR( Ş.N.KIBRISİ)

                         •  ALLAHIN KULU OLABİLMEK ( ŞEYH NAZIM KIRISİ K.S)

                         •  CENABI HAKKIN LÜTFU( ŞEYH NAZIM KIBRİSİ K.S)

                         •  BU SENE *** 1 OCAK 2013 SOHBETİ ( ŞEYH NAZIM KIBRISİ )

                         •  KUTUP NEDİR (ŞEYH NAZIM KIBRISİ K.S)

                         •  RUHLARIMIZ AĞLIYOR 12 Mart 2003 Sohbeti

                         •  İSLAM SANCAĞI

                         •  GÜNAHLAR İSTİĞFARLA AFFOLUNUR

                         •  ÖLÜLERİ HATIRLAMAK

                         •  BÜYÜKLERİN YOLUNU TUT KURTULURSUN

                         •  RABITA MESELESİ

                         •  TARİKAT ŞERİATIN HİKMETİ

                         •  İLAHİ ALEM

                         •  SABRIN MÜKAFATI

                         •  HAKİKATE GİDEN YOL

                         •  ALLAH’IN RAHMETİ

                         •  BÜYÜK ŞEYHİMİZ ABDULLAH DAĞISTANİ HZ. HAKKINDA KISA BİR HAKİKAT-I NUR DAMLASI

                         •  EN TEHLİKELİ VARLIK

                         •  SEM'A SIRRI ve TAVAF

                         •  KARA BULUT GELİYOR! Cuma, Ekim 16, 2009|Lefke,

                         •  ŞEYH NAZIM HZ. K.S DAN ŞEYH ÜL EKBER ABDULLAH DAĞISTANİ HZ. K.S İNCİLER

                         •  KIYAMET ALAMETLERİ 01/01/1997

                         •  HUD (AS)’IN DAİRESİ 15 Haziran 1994

                         •  Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani En Nakşibendi k. shayatından bir kesit

                         •  GELEN MUHARREM Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz. 16 Kasım 2011 Sohbeti

                         •  SOHBET 001

                         •  SOHBET 002

                         •  MÜBAREKLERDEN YARDIM İSTEYİN

                         •  KAPIDA Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hz.’nin 29 Haziran 2012 Sohbeti

                         •  Şeyh Nazım El Kıbrısi El Hakkani (k.s.) hazretlerinden son sözler !(Sene 2010)

                         •  RAHMET DUASI

                         •  Sohbetül Hakkani 36 Şeyh Nazım Kıbrisi k.s

                         •  Ölüleri hatırlamak,

                         •  MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1980 Sohbeti,

                         •  İMAM MEHDİ Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 1997 Sohbeti

                         •  MEHDİ (AS)’A YETİŞMEYİ İSTE Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani en-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Haziran 2002 Sohbeti

                         •  NEFSİN HASTALIĞI

                         •  Şeyh Nazım Kıbrisi k.s Hazretleri Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

                         •  Hayatımız neyi razı etmek için, ne yolda geçi­yor?

                         •  İmam-ı Şa’ranî Hazretleri buyurdu, “Hiçbir zaman cemaate bir söz söylemek üzere oturmadım

                         •  Allah’ın kelâm-ı kadîmi; kelam, ezelî ve ebedîdir.

                         •  Başka kimseye bakmadan, sağın, solun, herkesin harekâtı seni meşgul etmesin. Sen dikkatini kendine ver.

                         •  her insanın bir manevi emaneti Hızır a.s.’da mevcuttur.

                         •  BAŞKA HESAP

                         •  Bugün dünyanın içinde bulunduğu keşmekeş ne ile önlenebilir?

                         •  SON GÜNLER 1998 Sohbeti,

                         •  ŞEYTANİ ÖĞRETİŞeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 13 Mart 2003 Sohbeti,

                         •  İSLAM GELİYOR 1 Ocak 1992 Sohbeti,

                         •  SAVAŞ ...Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin Ocak 1991 Sohbeti

                         •  NASIL MANEVİ DESTEK BULURUZ?

                         •  Şâm-ı Şerifte Şeyh Yahya Sabbah Hazretleri

                         •  VESİLE NEDİR?

                     ŞEYH MEHMED ADİL H.Z.SOHBETLERİ

                         •  DECCALİN ZAMANI Şeyh Mehmet Efendi’nin 8 Aralık 2017 Sohbeti

                         •  ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Aralık 2017 Sohbeti

                         •  EHLİ BEYT 24*07*2017 İNGİLTERE SOHBETİ

                         •  İÇİNİZİ TEMİZLEYİN Şeyh Mehmet Efendi’nin 2 Eylül 2017

                         •  SADIKLARLA BERABER OLUN (25-07-2017) (İNGİLTERE SOHBETİ)

                         •  PEYGAMBER’İN صلى الله عليه وسلم YOLU Receb-i Şerif ayında Halvet Şeyh Mehmet Efendi’nin 17 Mart 2017 Sohbeti

                         •  MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR Şeyh Mehmet Efendi’nin 22 Temmuz 2016 Sohbeti

                         •  ZULÜM DAİM OLMAZ ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z )

                         •  MÜSLÜMAN KİN TUTMAZ ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z )

                         •  İSLAM DİNİNE UYMAMIZ GEREKİR (ŞEYH MEHMED ADİL H.Z )

                         •  ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z)

                         •  NEFSİNİZ ADAM OLSUN DİYE UĞRAŞIN (ŞEYH MEHMED ADİL)

                         •  ÖLÜME HAZIRLIKLI OLUN ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z)

                         •  MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z)

                         •  ZULME KARŞI TEK YÜREK( ŞEYH MEHMED ADİL)

                         •  PAKİSTANLI GAZETECİNİN ŞEYH MEHMET ADİL HZ.’LE OLAN SAMİMİ RÖPORTAJI

                         •  HAKİKATIN YOLU

                         •  GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA

                         •  İYİLİK YAPIN

                         •  NEFSİNİ TERBİYE ETMEK

                         •  HER ŞEYİN HESABI SORULACAK 08/EYLÜL/2017

                         •  TARİKAT YOLUNA GİREN İNSAN ŞANSLIDIR 15/EYLÜL/2017

                         •  DOĞRULAR AÇIĞA ÇIKACAKTIR 6/ KASIM /2017

                         •  DİKKAT EDİN, GÜVENMEYİN! Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 25 Aralık 2017/07 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbet

                         •  Allah’a şükürde daim olmak

                         •  Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.”Taklit edecekseniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin.

                         •  Allah Azze ve Celle’nin azameti akla hayale gelmez,

                         •  Allah Azze ve Celle‟nin bitmeyen hazinesi var,

                         •  İNSAN-I KÂMİL

                         •  YARATICINI KABUL ET

                         •  PİSLİĞE DİKKAT ET

                         •  HAKİKİ MUTLULUK

                         •  EN MÜKEMMEL ÖRNEK Şeyh Mehmet Efendi’nin 25 Şubat 2018 Sohbeti

                         •  MANEVİYATIN GÜZELLİĞİ

                         •  KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK

                         •  GÜNÜN BEREKETLİ VAKİTLERİ

                         •  DOĞRU YOL İÇİN MÜCADELE ET Şeyh Mehmet Efendi’nin 29 Mayıs 2018 Sohbeti

                         •  ALDATILMAYIN Şeyh Mehmet Efendi’nin 28 Mayıs 2018 Sohbeti

                         •  BİZİM TARİKATTA HER ŞEY KALPTEDİR

                         •  MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR

                         •  HERKES ÖLECEK 01 Ekim 2018 /21 Muharrem 1440

                         •  SEFİHLERE DİKKAT EDİN

                         •  RÛYA İMANI ARTIRMALI...18 Ekim 2016

                         •  EVLİYALARIN ÖĞRETİLERİ Şeyh Mehmet Efendi’nin 17 Ekim 2017 Sohbeti

                         •  İMANIN KALBİ Şeyh Mehmet Efendi’nin 18 Ekim 2017 Sohbeti

                         •  DOĞRU OLUN Şeyh Mehmet Efendi’nin 26 Ekim 2017 Sohbeti

                         •  TARTIŞMAYIN Şeyh Mehmet Efendi’nin 29 Ekim 2017 Sohbeti

                     ŞEYH ADNAN KABBANİ HZ. SOHBETLERİ

                         •  “Benim evliyalarım Arşımın altındadırlar, onları Benim dışımda kimse bilmez”

                         •  2 tür şehid vardır.

                         •  SEVGİ VE SAYGI

                     OSMANLI BEYİ EŞREF EFENDİ SOHBETLERİ

                         •  HER GEMİNİN BİR KAPTANI VAR

                         •  HAKİKAT-ÜL CEZBE

                         •  EN SEVGİLİ

                         •  DÜNYAYI KİM KURTARACAK

                         •  YENİ DEVİR

                         •  HİDAYET İLAHİ LÜTUFTUR

                         •  DÜNYA BARIŞ PLATFORMU,AVRUPA PARLEMANTOSU 30-06-2017 LUKSEMBURG

                         •  EVLİYALARIN KUVVETİ

                         •  EVLİYALARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

                         •  HIZLI HAYAT ŞEYTANIN TUZAĞIDIR

                         •  İYİ ÇOBAN,KÖTÜ ÇOBAN

                         •  SALİHLERDEN OL

                         •  YA HAYR KONUŞ YADA SUS

                         •  İSA AS. GELİYOR

                         •  ALLAH BİZİ SIDDIKLARDAN EYLESİN

                         •  AŞKIN MERTEBELERİ

                         •  KALBİN KONTROLU VE RAHMET YAĞMURLARI

                         •  AŞKIN DİLİ

                         •  SEVDA MAKAMI

                         •  SELAVATI ŞERİFE VE ŞEYHİN GÖZETMESİ

                     HAK DOSTLARI TASAVVUF SOHBETLERİ

                         •  HADİS-İ ŞERİF (MEHDİ AS İLE İLGİLİ)

                         •  HİDAYET VE KIYAMET MEHDİ A.S ( SEYYİD ABDÜLHAKİM EL-HÜSEYNİ (K.S.) – GAVS-I BİLVANİSİ

                         •  TARTIŞMA HASTALIĞI [SEYYİD ABDÜLHAKİM EL-HÜSEYNİ HAZRETLERİ – GAVS-I BİLVANİSİ

                         •  MARSDA HAYAT (Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.)

                         •  DECCAL'İN ÇIKTIĞINI GÖSTEREN İŞARETLER

                         •  ÖLDÜKTEN SONRAKİ SESLER

                         •  FERİDÜDDİN ATTAR HZ. DEN ÖNEMLİ BİR SOHBET

                         •  İSA AS YECÜC VE MECÜC

                         •  ZİKİR ( HACE ŞAHI BAHADDİN NAKŞİBENDİ K.S

                         •  RÂBITA, NEFSE KARŞI EN BÜYÜK İLAÇTIR (SEYİD MUHAMMED RAŞİT EROL HÜSEYNİ HZ. K.S)

                         •  SÜFYANİ FİTNESİ / Celaleddin Süyuti'nin tasnifinden hadisler (2) SÜFYANİ ORDUSUNUN MEDİNEDE BENİ HAŞİMDEN İNSANLARI ÖLDÜRMESİ

                         •  ABDÜLKADİR GEYLANİ(k.s)Bu Makama Nasıl Ulaştı?

                         •  Fethu'r RabbaniAbdulkadir Geylani Hazretleri k.s... NEFS...

                         •  ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ..27. 11. 1998 Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN Rh.A

                         •  MEVLANA HAZRETLERİ .....DÖRT KAPI MESELESİ

                     OSMANLI ECDAD SOHBETLERİ

                         •  OSMANLIDA PEYGAMBER SEVGİSİ

                         •  OSMANLI PADİŞAHLARININ PEYGAMBER MUHABBETİ

                         •  OSMANLI DEVLET ARMASI

                         •  YAVUZ SULTAN SELİMİN SARIĞININ SIRRI

                         •  OSMANLIDA LAHANACI VE BAMYACILAR

                         •  OSMANLI PADİŞAHLARININ TILSIMLI GÖMLEKLERİ

                         •  MUSUL'UN OSMANLI HÂKİMİYETİNE GİRMESİ

                         •  OSMANLILARDA KILIÇ USTALIĞI

                         •  OSMANLILARDA OKÇULUK

                         •  OSMANLILARIN NAMUSKARLIKLARI

                         •  KÜÇÜK KIYAMET

                         •  OSMANLI DEVLETİ VE ENDÜLÜS

                         •  SİZİ SULTAN İLAN EDELİM

                         •  SELİM DAHİ EVLİYANIN DIŞINDA DEĞİLDİR

                     M.H.ERCAN KARA SOHBET YAZILARI

                         •  NASRETTİN HOCAYI ANLAMAMAK VE ANLATAMAMAK

                         •  ARMA "NASREDDİN HOCA HAZRETLERİ

                         •  CENAB-I ALLAH'IN ÖZELLERİ

                         •  İNSANLIK NEREYE GİDİYOR

                         •  ŞEYTANIN ATEŞİNDEKİ SİNSİ DUMAN

                         •  RUH VE CESET

                         •  KULA KULLUK

                         •  KUDÜS İSLAMINDIR VE İSLAM KALACAKTIR YAHİDİ ALEMİ VARKEN ŞEYTANA NE GEREK VAR

                         •  İNSANI CENNETTE UÇURAN İKİ KANAT SABIR VE ŞÜKÜR

                         •  HAYAT İÇİNDEKİ İNSANIN ROLÜ VE ÜNVANI

                         •  GÖNÜL BAHÇESİ

                         •  SU UYUR AMMA, DÜŞMAN UYUMAZ

                         •  BİR ÜLKENİN İÇİNDEKİ YANLIZLIK

                         •  TEKNOLOJİ DENİLEN CANAVARI ZEHİRİ

                         •  ZAMAN İLE SAMAN ARASINDAKİ FARK NEDİR

                         •  HAYAT DENİLEN BİLİNMEYEN ,,YAŞAMAK

                         •  GÜNLER

                         •  ZAMAN ALEYHİMİZE Mİ YOKSA LEHİMİZE Mİ AKIYOR

                         •  HAYAT DERYASINDAKİ KİBİR LİMANI

                         •  HEY İNSAN BAŞSIZ VÜCUT, CESET TORBASIDIR

                         •  BESMELE-İ ŞERİF GÜCÜMÜZDÜR

                         •  ZAMANIN GAFLET HALİ

               ZİKİR - HADRA

                     İMAMUL HADRA ŞEYH NAZIM

                     HADRA ŞEYH NAZIM

                     HADRA ŞEYH NAZIM 2010

                     12/2010 ŞEYH NAZIM HADRA

                     2008 HADRA ŞEYH NAZIM

                     ŞEYH NAZIM HZ. ZİKİR

                     1993 ZİKİR ŞEYH NAZIM HZ.

                     1996 AMERİKA /KALİFORNİA/MALİBU ZİKİR ŞEYH NAZIM HZ.

                     ŞEYH MEHMED HZ. ŞEYH HİŞAM HZ. İNGİLTERE /LONDRA/FELTHAM ZİKİR 03/2016

               TÜRK DESTANSI ŞARKILAR

                     YA MUHAMMED YA HU

                     15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI

                     Esat Kabaklı - Bil Oğlum

                     MUHSİN YAZICIOĞLU BEN TÜRKÜM

                     TURKCAN - Türkün Bayrağı, Anayurt Marşı

                     Maya ismailova-Baybars Baba-Kazak Türkleri..

                     Biziz türkmen gencleri, oguzlar kılıncları ( Türkmen Marşı )

                     AH NE DESİNLER, DESİNLER HER NE DESİNLER BU KERKÜK TÜRKMEN YURDU KOYUN BİLSİNLER

                     Kerkük'ün Kalasıyam

                     Argı tegim Köktürk (Soyum Göktürk) -

                     Deşt-i Kıpçak Türkleri - Savaş müziği

                     Karachay Alan song: "Kara berü" (Black Wolf)

                     Eski Türklerin (Göktürk) & Tatarların / Savaş Müziği

                     Muhsin Yazıcıoğlu Üşüyorum

                     Çerkes Müzik

                     Orhan TEMUR - Asyalıyım

                     Çerkes Müzik

                     Er Turan ! Türk Kanı ...

                     Okna Tsahan Zam - Eejin Duun (Kalmyk Folk Song)

                     TURAN MARŞİ (Öz Bək-Az Ər Türkcəsində )

                     Ay Kherel - MORGUL (Prayer) - Music.of.Tuva.

                     KERKÜK ZİNDANI-ESAT KABAKLI

                     Yat-Kha - Karangailyg Kara Hovaa (Dyngyldai)

                     Uygur Türküsü Men Ölmidüm (Orta Asya Türküleri)

                     Yat-Kha (Ят-Ха) - "Kha-Kem"

                     Hassak - Amanat

                     domog - borte

                     Eski Türk Savaş Şarkısı Attargah

                     Khusugtun - Altargana

                     gömdüm oğul esat kabaklı

                     Buraid duu-Aldargana

                     Tengri Gırtlak Müziği

                     Altai Kai (Turkic Throat Singing)

                     Çirgilçin-Kongurey - Tuva Türkleri Gırtlak Müziği.

                     Demir Yürek Türkleriz - Özbek Eli Türkçesi - Özbekçe

                     Yuliana - Uhuktuu (Saka Türk - Sakha Turks)

                     Biz Türkleriz!!! (Kazakça

                     KAZAK MÜZİĞİ

                     Başkurt Oğluna - Başkurt Eli Türkçesi - Başkurtça

                     Eski Türk Şarkısı Budur- Altai Kai

                     Bashkir Music - Başkurt Müziği -

                     Hani Gökbörü? | Neredesin Bozkurt?

                     Kazak (Türk) müziği

                     Hasret Çektim | Uygur Türküsü

                     Kesh You - Rıyzamın (Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Alt Yazısı)

                     diriliş ertuğrul şarkısı arapça

                     Biziz türkmen gencleri, oguzlar kılıncları ( Türkmen Marşı )

                     Budur Aslanlar Kalası Budur Bozkurtların Yuvası ( TÜRKMEN MARŞI )

                     TURAN ELLER VAR OLSUN - TÜRKMENELİ

                     Anadolu marşı

                     Yeni kilip Kerküklüyiğ kerküklü - Türkmen sanatçıları 2017

                     Kazakh Folk Song - Ak Tilek

                     Kerven - Batır Türikter (Kahraman Türkler)

                     Arslanbek Sultanbekov-Menim Nogayım

                     TANRI TÜRK'E YAR OLSUN

                     Çırpınırdın Karadeniz - Azerin Söylüyor (Türkiye-Azerbaycan Ortak Yapımı Klip)

                     Adımız Deli Kurt

                     Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum

                     ATA TEGİM KÖKTÜRİK

                     Kürşat ve 40 Yiğit Türk - Kurmanbek (Manas - Kırgızistan )

                     Muhsin Yazıcıoğlu | Çağrı Şiiri

                     Gül Şiiri - Muhsin Yazıcıoğu

                     Adam Ol Yeter - Şiir - Muhsin Yazıcıoğlu

                     Abdurehim Heyit - Karşılaşınca

                     Altın Hızma - Kerkük Türkçesi - Türkmence

                     Boraltan Köprüsü - Esat Kabaklı

                     Esat Kabaklı Trenin Gider Türkistana

                     Selam Türkistana

                     HARAY HARAY MEN TURKEM

                     Demir Yürek Türkleriz - Özbek Eli Türkçesi - Özbekçe

                     Kurmanbek Destanı (Kırgızca

                     Gagauz Türküsü

                     tatar şarkılar DOMBIRA

                     Eski Türklerin (Göktürk) & Tatarların / Savaş Müziği

               KÖŞE YAZILARI

                     ÖNEM ARZ EDEN YAZILAR

                         •  PEYGAMBER EFENDİMİZİN 79 SÜNNETİ

                         •  ÜMMETİN VEHN HASTALIĞI

                         •  HAKKA OLAN ZİKRİN KIYMETİ

                         •  Kul hakkı mı Allah (c.c)hakkımı?

                     TÜRK KAVMİNİN TARİHİ

                         •  OĞUZ KAĞAN

                         •  TÜRK DESTANLARI

                         •  TÜRK İMPARATORLUKLARI TARİHTE TÜRK MİLLETİ

                         •  Türk Tarihi (İslamiyet Öncesi)

                         •  Türk Tarihi (İslamiyet Sonrası)

                         •  İLK MÜSLÜMAN TÜRK HÜKÜMDARI SULTAN SATUK BUĞRA HAN

                         •  RESULULLAH S.A.V EFENDİMİZİN ARKADAŞLARI OLAN TÜRKLER

                         •  ASR-I SEADETTE TÜRKLER

                         •  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETI'NIN KURULUSU

                     OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

                         •  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNUN TARİHDEKİ İZLERİ

                     ARŞİV / GÜNCEL

                         •  DARBE GİRİŞİMİ

                         •  KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

               GALERİ

               İLETİŞİM

                     ZİYARETCİ DEFTERİ

MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi