CEMAZİYEL -EVVEL HAKİKAT DAMLASI
HADİS-İ ŞERİF IŞIĞINDA AHİRZAMAN “Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267) “Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli birşey olmayacaktır: Helal para, can u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet.” (Heysemî, I, 172) “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!” (Buharî, Büyû; 7) Ebu Said el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36) “Öyle bir zaman gelecek ki okuma meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek.” (Hakim, Müstedrek, V, 504) “Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline. İnsanlar mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30, (2196) “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî, Büyû 2; İbnu Mâce, Ticârât 58; İbn Hanbel, Müsned, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275) “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler,” (Taberâni, XXIII, 314) “Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar.” (Heysemî, Mecmauz-zevâid, VII, 280) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı Pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün.” (Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekat 59) “Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.” (Müslim, Fezâil 31) “…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30) Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “–Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “–O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu. “–Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” buyurdular. “–Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi. “–Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud, Melahim 5/4297) Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.” (Maide 105) Bana şu cevabı verdi: “Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’a sormuştum. Demişti ki: “Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.” (Ebu Davud, Melahim 17/4341); Tirmizi, Tefsir, 5/3060); İbnu Mace, Fiten 21) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “-Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “-Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) Zübeyr İbnu Adiy rahimehullah anlatıyor: “Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh’ın yanına girdik. Haccâc’ın bize yaptıklarını şikayet ettik. “-Sabredin, buyurdu. Zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün, gidenden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu, Rasûlunüz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’den işittim.” (Buhari, Fiten 6; Tirmizi, Fiten 35/2206) Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Bana kaç müslüman olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim sayımız altı-yediyüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik. “-Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” . Gerçekten öyle (belaya maruz kalıp) imtihan olunduk ki, içimizden namazını gizlice kılanlar oldu.” (Buhari, Cihad 181; Müslim, İman 235) Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anh- tarafından rivayet edilmiştir. Rasûlullâh –sallâllâhu aleyhi ve elem- bize yönelerek şöyle buyurdu: “Ey Muhacirler cemâati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olacağınız zaman Ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allâh’a sığınırım. Onlar şunlardır: 1- Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip-geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 2- Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılırlar. 3- Mallarının zekâtını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan menedilir (kuraklık cezası ile cezalandırılır) ve hayvanları olmasa (Allâh hayvanlara acımasa) onlara yağmur yağdırmaz. 4- Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allâh kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindeki-avucundakilerin bir kısmını alır. 5- İmamları (yâni devlet adamları) Allâh’ın Kitabı ile amel etmeyip Allâh’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allâh onların hesabını kendi aralarında görür.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22) Rasûlullah sallallahu aleyhi veselem şöyle buyurdu: “Fırat nehrinin suyu çekilip, aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe kıyamet kopmaz.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 25) Diğer bir rivayet ise şöyledir: “Pek yakında Fırat nehrinin suyu çekilerek aktığı yatakta bir altın hazinesi meydana çıkacaktır. O günü gören kimse, o hazineden kesinlikle bir şey almasın.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29-32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Melâhim 13; Tirmizî, Sıfatü’l-cenne 26) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki kişi bir kabre uğrayıp üzerine abanarak: ‘Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım’ demedikçe kıyamet kopmaz. Hâlbuki bu sözü ona söyleten din değil, belâ olacaktır.” (Buhârî, Fiten, 22; Müslim, Fiten, 53-54) Öyle bir zamanın geleceği, insanların kalblerinin dünya sevgisi ile dolacağı, cihadı zarar olarak görüp zekat vermeyi altından kalkılması zor bir borç olarak görecekleri bildirilir. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 236/6322) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim, Beni İsrail yetmişiki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmişüç millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.” “-Bu fırka hangisidir?” diye soruldu. “-Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır!” buyurdular.” (Tirmizi, İman 18/2641) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Ümeranız hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehâvetkâr kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü (hayat), altından (ölümden) hayırlıdır. Eğer ümeranız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, yerin altı üstünden, (ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır. (Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz).” (Tirmizi, Fiten 78/2266) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu. (Yanındakiler hayretle): “-Ey Allah’ın Rasûlü, yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam etti: “-Emr-i bi’l-ma’rufta bulunmadığınız, nehy-i ani’l-münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu. (Yanındakiler hayretle:) “-Yani bu olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler: “-Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “-Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz ne olur?” (yanindeki Ashab:) “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “-Evet, olacak!” buyurdular.” (Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, VII, 281) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe Kıyamet kopmaz.” (Tirmizi, Fiten 37/2209) Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem- konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: “-Sual sâhibi nerede?” buyurdular. Adam: “-İşte buradayım ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-Emanet zâyi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!” buyurdular. Adam: “-Emanet nasıl zâyi edilir?” diye sordu. Efendimiz: “-İş, ehil olmayana tevdi edildi mi Kıyamet’i bekleyin!” buyurdular.” (Buhari, İlm 2, Rikâk 35) Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) “Ey Allah’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Sallallâhu aleyhi ve sellem- saydı: -Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse, -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman, -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman. -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği; -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı; -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman. -Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu; -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği; -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği; -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği; -Çeşitli adlar altında şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği; -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin.” (Tirmizi, Fiten 38/2210) Mikdam bin Ma’dikerb’in bir hizmetçisi vardı, süt satardı, Mikdam da karşılığında para alırdı. Ona: “-Sübhanallah, süt satıp para mı alıyorsun?” dediler. O da: “¬-Evet, bunda ne var ki? Ben Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle dediğini duydum: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit dinar ve dirhemden başka bir şey fayda vermeyecek!” dedi. (Ahmed bin Hanbel, IV, 133) “Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz, iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en hayırlı kişiler olduğunu düşünürsünüz.” (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8462) Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu. “-Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda: “-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463) Rabbim Bizleri Uyananlardan Eylesin İnşAllah.

MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR ( ŞEYH MEHMED ADİL H.Z)


      MELHAME-İ KÜBRA GELECEKTİR
     Şeyh Mehmet Efendi’nin 22 Temmuz 2016 Sohbeti,
   
As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa l-ākhirīn. Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad. Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
   Yaşadığımız zaman artık zamanı yani Allah bize ümmete, Adem aleyhisselam'ın oğullarına tahsis ettiği vakit sonuna geliyor. Bu zamanın sonunda tabi Kıyamet çıkacak. Ondan önce Kıyamet alametleri var.Onların arasında Melhame-i Kübra diyor, büyük bir savaş olacak. Bu da iki savaş oldu geçen yüzyılda. 1. dünya savaşı, 2. dünya savaşı. Bu da 3.dür. Yani bu en büyükleri olur.
   Şimdi bunun şeye bakarsanız ufak ufak başlamıştır. Bir bu sene değil de birkaç senedir 3. dünya savaşı başlamıştır. Çünkü bu 3. dünya savaşını sırf biz değil Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen başka kavimler de onlar da biliyor, Armageddon diyor. O olacak diye biliyorlar. Ama onlar zannediyor ki kendi kurnazlıklarıyla bu şeyden kurtulacaklar. Bu olacak diye biz bunu bu cahil insanların arasında yapalım dedi. Onun için bakıyorsun, bütün bu İslam devletlerinde, bilmem şey devletlerinde her tarafta birbirini kırıyor millet, savaşıyor, birbirleriyle savaşıyor. E geçen, insanlar şaşırıyor, geçen cuma günü burada sohbet, zikir yaptık, namaz kıldık. Akşam bir haber çıktı, şimdiye kadar insanlar şaşırıyor nasıl şey olur. E bunlar işte 3. dünya savaşının işaretidir ki insanları bir türlü kendi askerleri yapıp, şeytanın askerleri daha doğrusu, İslam memleketinde savaş çıkarıyorlar.
Bu dediğimiz gibi 3. dünya savaşıdır. Kıyametin işaretidir. Şeyh Efendi çoğu zaman anlatmıştı, söylemişti.
   Hatta Şevval ayında olur. Şevval "Shawwāl tará l-ahwāl" derdi. Bunu küçüklüğümüzden beri duyarız.Ahval demek çok kötü şeyler demektir. Şevval ayı ağır aydır dedik. Hakikaten de öyle. Bunlar nasıl böyle oluyor falan demeyin. Bu bütün küfür alemiyle İslam aleminin arasında başlayan 3. dünya savaşıdır.
   Her şeyde bir hayır var. Biz bunu, korkmaya, şey yapmaya gerekmez. Biz bunu başından beri söyleniyor.
   Peygamber Efendimiz'in söylediği meselelerdir bunlar. Melhame-i Kübra olacak. En sonunda İslam galip gelecek, Mehdi aleyhisselam çıkıp bütün dünyayı İslam edecek. O vakit ya İslam olacaksın ya bu dünyadan gideceksin. Başka yolu yok.Çünkü "Wa qul jāa l-ḥaqqu wa zahaqa l-bāṭilu"(17:81) Hak zahir oldu artık. Onun lamı cimi yok. Hiçbir şeyi yok çünkü    Peygamber Efendimiz'in zamanından şimdiye kadar İslam'ı rahat bırakmadılar. Bir defa değil, iki defa değil yüz bin defa, yüz milyon defa İslam'a saldırdılar. Her fırsatta İslam'a saldırdılar. Bir de utanmadan kendilerini suçsuz, kabahatsiz, hiç alakası olmayan gibi gösteriyorlar.
   Halbuki Allah da biliyor, herkes de biliyor. İnsan da, zannettikleri gibi ahmak değil insanlar. Her şeyi biliyorlar ama tabi kuvvet ellerinde yok, seslerini duyuramıyorlar. O başka mesele. Kendileri istediklerini yaptılar şimdiye kadar. Mehdi aleyhisselam çıkınca dediğimiz gibi, şimdi değil, şimdi bir şey, hiçbir emir yok. Kimseye şey yapma yok, kendi kafanıza göre iş olmaz. Ulū l-amr var başımızda, onların emrinde.
   Onlar ne derse onu tutacaksınız. Ona asi gelirseniz, Allah'a, Peygamber'e asi gelmiş oluyorsunuz. Çünkü bir günah işlediği görülmemiş. Yani alenen günah görülmemiş. Allah'ın dediğini yapıyor. Başka ne istiyoruz? Demek ki Allah bu kavmi seviyor, başlarına iyi adam göndermiş. Görüyoruz etraftakiler ne insanlar geldi, ne diktatörler geldi, ne caniler geldi başlarına. 40 sene, 50 sene, 60 sene hüküm sürdüler, millet gık diyemedi.
Onlar tabi şeytanın askeri olduğu için bütün dünya onlardan memnun, insanlar memnun olmasa bile onlardan, memnundur ama Allah diyen birisi çıkarsa en büyük düşmandır o. Her tarafta da yalan yanlış haberler çıkarırlar. Cahil insanlar da inanır. Cahilin dediğine de hiç inanmayın. Onun bir söz söyledi mi "Wa-idhā khāṭabahumu l-jāhilūna qālū salāman."(25:63) Cahil şey yaptı mı eh selamun aleykum, yani Allah'a ısmarladık dersin. Seninle konuşulmaz de. Sen git senin gibi cahillerle konuş diyeceksin.
Cahille konuşmak adama zulmet getirir. Kalbine karanlık verir. Onunla hiç muhatap olma. En güzel vereceğin cevap ona, onun cevabı ona muhatap olmaman, ona kıymet vermemen. Çünkü cahillik kadar kötü bir şey yok. Cahil insanla durma, oturma. İyi insanla otur. Allah'ı bilen, Allah'ı seven insanla otur. O cahil insan, değil buradaki adama, iyilik yapan adama nankörlük etmesi, Allah'a nankörlük etmiş zaten başta. Namaz yok, niyaz yok, her pislik var adamda ondan sonra da ahkam kesmeye kalkar.
Öyle insanlarla durmayın. Kardeşim sen git orada senin gibi adamlar orada oturuyor, onlarla git konuş diyeceksin. Ben seninle muhatap olamam.    Zamanın sonu da geldi Allah'ın izniyle. İnşaAllah Mehdi aleyhisselam yakında çıkar. Her şey tabi Allah'ın elindedir. Yani ama 3. dünya savaşı başlamıştır. Kaç sene sürer Allah bilir. Senin benim keyfimle değil. Bir sene de sürebilir, on sene de sürebilir, yirmi sene sürebilir. Allah'ın indinde hiçbir şey zor değildir. Bir gecede de olabilir.Ama bizim Şeyhimiz'den duyduğumuz, Peygamber Efendimiz'den naklettikleri şeyler, büyüklerden
naklettikleri şeyler hepsi zahir oldu. Birer birer çıktı. Bundan sonra ne kadar sürer Allah bilir. Ama inşaAllah yakındır. Bu güzel günleri görelim inşaAllah. Bu yalancı zalimler, kötü insanlar hepsi bertaraf olur, dünya nurla, imanla, İslam'la dolacak inşaAllah.Allah tez zamanda etsin. Gene de inşaAllah insanlar dediğimiz gibi korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Çünkü vaat olunan, bize haber verilen şeyler oluyor. Bu da imanımızı daha fazla kuvvetlendirmesi lazım ki Allah'ın izniyle hak yoldayız, Hak'la beraberiz. Ya biz de kötü insanlarla olsak ne olacak? Ne dünyada hayır ederiz ne ahirette hayır ederiz.
   Az önce hutbede de okuduğumuz gibi "Mā lilẓẓālimīna min ḥamīmin wa lā shafīʿin yuṭāʿu"(40:18) yani zalimlerle ne arkadaş olunur ne şefaat bulabilirsin. Zalimlerle olma. Zalimler cehennemliktir, cennete girmez. Zalimle beraber olsan sen de zalimle beraber cehenneme girersin. Dünyada da yaptığı yanında kalır, rezillik, rüsvaylık, aşağılık, kötü bir vaziyette gidersin. Allah'ı düşünün. İki kuruşluk dünyayı düşünmeyin. Allah'ın emrine itaat edin. Onun için tarikat, gene burada bu vesileyle söylüyoruz ki mühimdir. Tarikat çünkü Peygamber'den gelir. Kimsenin aklından, düşüncesinden, düşünceyi nereden aldığı belli olmayan insanlardan değil de doğrudan Peygamber Efendimiz'den gelir tarikatın meselesi. Ötekiler yüzlerce kitap var, adam yazmış yüzlerce kitap yani hangisini şey yapacaksın, kim yazmış Allah bilir. Tarikata bağlanın. Tarikat iyiden başka şeyi emretmez.Allah muhafaza etsin inşaAllah memleketimizi.    Bu ordumuzu, milletimizi, başımızdaki insanlar, ūlū l-amr olan insanları Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin, doğru yoldan ayırmasın. Böyle iyi insanlarla olsun. Hepsi hacı, beş vakit namazında, orucunda insanlar. Daha ne isteriz? Daha ne isteriz? Gizliden içki iç demediler adamlar. Münafıklık yap demediler. Devlete giresin diye onlar demedi onu. Allah akıl fikirversin bu yoldan çıkan insanlara da.

Yorumlar - Yorum Yaz
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi