CEMAZİYEL -EVVEL HAKİKAT DAMLASI
HADİS-İ ŞERİF IŞIĞINDA AHİRZAMAN “Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267) “Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli birşey olmayacaktır: Helal para, can u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet.” (Heysemî, I, 172) “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!” (Buharî, Büyû; 7) Ebu Said el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36) “Öyle bir zaman gelecek ki okuma meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek.” (Hakim, Müstedrek, V, 504) “Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline. İnsanlar mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30, (2196) “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî, Büyû 2; İbnu Mâce, Ticârât 58; İbn Hanbel, Müsned, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275) “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler,” (Taberâni, XXIII, 314) “Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar.” (Heysemî, Mecmauz-zevâid, VII, 280) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı Pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün.” (Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekat 59) “Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.” (Müslim, Fezâil 31) “…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30) Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “–Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “–O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu. “–Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” buyurdular. “–Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi. “–Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud, Melahim 5/4297) Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.” (Maide 105) Bana şu cevabı verdi: “Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’a sormuştum. Demişti ki: “Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.” (Ebu Davud, Melahim 17/4341); Tirmizi, Tefsir, 5/3060); İbnu Mace, Fiten 21) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “-Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “-Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) Zübeyr İbnu Adiy rahimehullah anlatıyor: “Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh’ın yanına girdik. Haccâc’ın bize yaptıklarını şikayet ettik. “-Sabredin, buyurdu. Zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün, gidenden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu, Rasûlunüz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’den işittim.” (Buhari, Fiten 6; Tirmizi, Fiten 35/2206) Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Bana kaç müslüman olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim sayımız altı-yediyüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik. “-Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” . Gerçekten öyle (belaya maruz kalıp) imtihan olunduk ki, içimizden namazını gizlice kılanlar oldu.” (Buhari, Cihad 181; Müslim, İman 235) Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anh- tarafından rivayet edilmiştir. Rasûlullâh –sallâllâhu aleyhi ve elem- bize yönelerek şöyle buyurdu: “Ey Muhacirler cemâati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olacağınız zaman Ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allâh’a sığınırım. Onlar şunlardır: 1- Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip-geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 2- Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılırlar. 3- Mallarının zekâtını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan menedilir (kuraklık cezası ile cezalandırılır) ve hayvanları olmasa (Allâh hayvanlara acımasa) onlara yağmur yağdırmaz. 4- Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allâh kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindeki-avucundakilerin bir kısmını alır. 5- İmamları (yâni devlet adamları) Allâh’ın Kitabı ile amel etmeyip Allâh’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allâh onların hesabını kendi aralarında görür.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22) Rasûlullah sallallahu aleyhi veselem şöyle buyurdu: “Fırat nehrinin suyu çekilip, aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe kıyamet kopmaz.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 25) Diğer bir rivayet ise şöyledir: “Pek yakında Fırat nehrinin suyu çekilerek aktığı yatakta bir altın hazinesi meydana çıkacaktır. O günü gören kimse, o hazineden kesinlikle bir şey almasın.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29-32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Melâhim 13; Tirmizî, Sıfatü’l-cenne 26) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki kişi bir kabre uğrayıp üzerine abanarak: ‘Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım’ demedikçe kıyamet kopmaz. Hâlbuki bu sözü ona söyleten din değil, belâ olacaktır.” (Buhârî, Fiten, 22; Müslim, Fiten, 53-54) Öyle bir zamanın geleceği, insanların kalblerinin dünya sevgisi ile dolacağı, cihadı zarar olarak görüp zekat vermeyi altından kalkılması zor bir borç olarak görecekleri bildirilir. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 236/6322) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim, Beni İsrail yetmişiki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmişüç millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.” “-Bu fırka hangisidir?” diye soruldu. “-Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır!” buyurdular.” (Tirmizi, İman 18/2641) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Ümeranız hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehâvetkâr kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü (hayat), altından (ölümden) hayırlıdır. Eğer ümeranız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, yerin altı üstünden, (ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır. (Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz).” (Tirmizi, Fiten 78/2266) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu. (Yanındakiler hayretle): “-Ey Allah’ın Rasûlü, yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam etti: “-Emr-i bi’l-ma’rufta bulunmadığınız, nehy-i ani’l-münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu. (Yanındakiler hayretle:) “-Yani bu olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler: “-Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “-Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz ne olur?” (yanindeki Ashab:) “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “-Evet, olacak!” buyurdular.” (Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, VII, 281) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe Kıyamet kopmaz.” (Tirmizi, Fiten 37/2209) Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem- konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: “-Sual sâhibi nerede?” buyurdular. Adam: “-İşte buradayım ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-Emanet zâyi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!” buyurdular. Adam: “-Emanet nasıl zâyi edilir?” diye sordu. Efendimiz: “-İş, ehil olmayana tevdi edildi mi Kıyamet’i bekleyin!” buyurdular.” (Buhari, İlm 2, Rikâk 35) Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) “Ey Allah’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Sallallâhu aleyhi ve sellem- saydı: -Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse, -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman, -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman. -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği; -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı; -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman. -Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu; -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği; -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği; -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği; -Çeşitli adlar altında şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği; -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin.” (Tirmizi, Fiten 38/2210) Mikdam bin Ma’dikerb’in bir hizmetçisi vardı, süt satardı, Mikdam da karşılığında para alırdı. Ona: “-Sübhanallah, süt satıp para mı alıyorsun?” dediler. O da: “¬-Evet, bunda ne var ki? Ben Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle dediğini duydum: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit dinar ve dirhemden başka bir şey fayda vermeyecek!” dedi. (Ahmed bin Hanbel, IV, 133) “Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz, iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en hayırlı kişiler olduğunu düşünürsünüz.” (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8462) Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu. “-Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda: “-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463) Rabbim Bizleri Uyananlardan Eylesin İnşAllah.

BESMELE-İ ŞERİF GÜCÜMÜZDÜR

 Besmele gücümüzdür, hakikat besmelede, şeref şeriattadır. Mutlak şeriat Allah’ındır. Onunla uğraşılamaz. Sen ona kıymet veremezsin; çünkü anlamazsın ama Avrupa ve dünyanın diğer memleketleri onu anlar, ona kadir ve kıymetince önem ve değer biçer. Dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Fransa’daki Sorbon ünv. muhteşem bir eser olan Mecelle’yi ( Mecelle yedi yüz sene Osmanlı İmparatorluğunun adalet ile ayakta kalmasına sebep olmuştur) altın madalya ile taltif, takdir ve tebrik etmiştir. İngiltere’nin en önemli tıp fakülteleri İbn-i Sina’nın yazmış olduğu eserleri okutmakta ve öğrenemeyen öğrencisini mezun etmemektedir.,ve bunun gibi birçok misal vardır. İşin ilginç yanı ise: Tanzimat’tan beri Hıristiyan ve Yahudiler Türk milletine Müslümanlığı bıraktırmak için akla ve hayale gelmedik hile ve tuzak kurmuşlardır; lakin her defasında Müslüman Türklerin başlarına örmek istedikleri çoraplar kendi başlarına örülmüştür. Allah’ın inayeti, evliya ve şühedanın himmetleri ile silahları hep geri tepmiştir. Açıkça millet artık Tanzimat’tan bu yana aldatıldığını anlamıştır ve ellerinden İslam’ın alınmak istediğini fark etmiştir. Bu uyanıklık hali bugün İslam düşmanları tarafından dehşet ile takip edilmektedir; çünkü bu millet her şeyden vazgeçse de İslam ve İslam’ın emirlerinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha anlatmıştır. Müslümanlığı için kutsalları olan vatan ,bayrak için Çanakkale’de beş yüz bin güzide evladını şehit veren bu aslan halkı ve dirayetli paşaları bugün ve ilelebet asil soyundan devam ettirmektedir. Bu edepsizler Türk milletini tahrik ederek darbe yaparlarsa Cezayir veya Mısır olur zannediyorlardı ama bu hareketin neticesi = OSMANLI olmuştur; çünkü millet aslına dönmüş kutsalına uzatılan eli kırmak için Türkü, Kürdü, Çerkez i, Boşnak ı, Tatarı velhasıl bu topraklarda yaşayan her birey OSMANLI ruhunun tekrar canlandırmıştır. Tabi bu sırada araya karışan ve soyunu inkar eden soysuzların da bizlerle alakası olmadığını ifade etmekte yarar vardır. Ayeti kerime ile sabit olmakla birlikte “sizin hayr zannettikleriniz şer, şer zannettikleriniz sizin için hayr olabilir” denmiştir. Allah C.C bu olayda inşallah bize hayr bahşetmiştir. Böylece doksan senelik bir uykudan uyanmanın verdiği rehavet ile OSMANLI evladı gerin di,ve ey hakk dünyada çok azametli bir titreme oldu ve hasretin vuslata ermesinin ilk adımları atılmış oldu. Bugün dünya Türk ten, Arap tan, Çerkez den, Laz dan, Acemden, Türkmen den korkmaz? çünkü başsız kalmış bir vücut istikrarlı ve heybetli kuvvete sahip olamaz ve harekete geçemez. Türkiye içindeki ve dışındaki kafirleri korkutabilecek ve ürkütebilecek yegane heybete sahip Allah’ın şeref giydirdiği tek isim OSMANLI’dır. İnsanlığın bugün akıttığı gözyaşlarını dindirip çektiği azaba son verecek yeryüzünde ilahi adaleti sulh, huzur ve kardeşliği tekrar imar edecek OSMANLI’dır. Bu sebep ile insanlığın ensesine yapışmış olan vampir kılıklı keneler OSMANLI’yı sevmezler ve bilirler ki OSMANLI tekrar gelirse onların sömürgeci saltanatı son bulur ve yine bilirler ki Türk İslam coğrafyası başta olmak üzere Çin’den Avrupa’ya Rusya’dan Afrika’ya ve Amerika’ya OSMANLI ismi altında birleştirir ve dünya başka bir ismin Müslümanları birleştirip Türkü eski şeref ve itibarına kavuşmasında gücünün yetmeyeceğini bilir. Muhakkak ki sancak düştüğü yerden ayağa kalkar ve inşallah kalkacaktır. Bu 15 Temmuz Olayı Abdullah İbni Sebe’nın torunları olan Müslüman kisvesindeki münafık grubun hareketidir. İslam tarihini az çok okumuşlar bilir ki Abdullah İbn-i Sebe, Efendimiz (SAV) Hülafa-i Raşidin devrinde yaşamış Müslümanlar arasında akla zarar korkunç fitneler çıkarmış büyük münafıklardan biridir. Onun torunları da, dedelerinin soyundan almış oldukları fitneci münafık olan kanlarındaki taşıdığı pisliği, o yolu takip ederek yaklaşık bin dört yüz senedir İslam dünyasının başına zulmün daniskasını yaşatarak şeytana bile külahını ters giydirme hünerini ve başarısını elde etmişlerdir. Abdullah İbn-i Sebe’nın zamanında şeytan ile yapmış olduğu anlaşmanın sadakati ve yemini torunları tarafından da kabul görerek günümüze kadar kesintisiz çeşitli isimler altında Masonlar, Fetocular, Kabalacılar, Yehova şahitleri vs. gibi devam ede gelmişlerdir. Her asırda olduğu gibi bu asırda da sistematik ve sinsi bir şekilde en hassas bölgelere ve mevkilere yerleşerek çeşitli sıfatlarla İslam’ı, Müslümanları parçalayıp bölmeyi başarmışlar; fakat yok edememişlerdir. Bu örgütlerin en büyük düşmanları olan tarikatler ve şeyhleri halkın gözünden düşürebilmek için satın aldıkları imam kılıklı lawrens’leri yıllarca yetiştirip provalar yaparak , ağlayarak,sızlayarak çeşitli tiyatrol roller ile halkın zafiyetlerinden yararlanıp bu inanç teröristleri anı yakaladıklarında ise hiçbir şeye aldımadan Müslümanları yok etme programlarına ayarlanmış olarak dünyaya hakimiyetlerini ilan etmek için hareket etmişlerdir. Ama yine unuttular, unutacaklar Abdulkadir Geylani Hz. (Kadiri Tarikatı), Mevlana Celaleddin Rumi Hz. ( Mevlevi Tarikatı), Şahı Bahaddin-i Nakşibendi Hz. (Nakşibendi Tarikatı) Hasan Hüsamettin Uşaki ( Uşaki Tarikati) vs. yani tarikatlerin yetiştirdiği bir çok Allah dostu evliyadan varki yazmaya kağıtların yetmeyeceği hangisi Cüneydi Bağdadi, Davudu Tai , Hasan-ül Basri, İmam-ı Gazali, Ebulleys Semerkandi, Şeyhül Ekber Muhiddin-i Arabi, Hallacı Mansur, Abdullah Dağıstani, Muhammed Nazım Kıbrısi, Hacı bayram Veli, Hacı Bektaşi Veli, İsmail Fakirullah, Muhammed Raşid Erol, Aziz Mahmud Hüdai, Ebu Numan El Hanefi,Ubeydullah El Ahrar,İmamı Şafi, İmamı Malik,İmamı Hanbeli, Ahmed bin Bedevi,Şabani Veli, Sarı Saltuk Hz, Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Şemsi Tebrizi... hangisini yazalım kağıt biter kalemde mürekkep kalmaz ? Adem As’dan günümüze kadar İslamın şeref sayfalarına girip Allah CC. Defterine kaydını yaptırmış o kadar kişi var ki, bu kişiler şeref tacı giydirilmiş tarikat ehli şeyhleri nasıl gözden düşürecekler anlamadıkları İslam halkı sevindiğinde, üzüldüğünde her şekilde evliya-i kiram hazeratına gider ve himmetlenirler. Ey ahmaklar! öldürdük ve öldüler dedikleriniz Rabbimizin söylediği kelam ile onlara ölü demeyiniz onlar ölü değildir seçilmiş olan şeref sahipleridir. Yani her Müslümanın koşarak gittiği ve ulaşmak istediği şehitlik mertebesidir. Bu dünya pisliktir şeref ahrettedir. Ey gafiller bu dünyanın pisliğindeki makam için şereflerini satıp dünyada almak istediğiniz maddiyat için sahte imamların hakikatlerini dünyanın makyajından göremeyen ve her şeyi bildiklerini zanneden sefiller size satılan alem lağım farelerinin kanalizasyon çukurundaki yaşadığı saltanata benzer. Onlar o pislik içinde yaşamayı kendilerine en büyük ödül görür onları temiz suyun içinde yaşamaya sevk etseniz ölür mutsuz olurlar. O sebeple ey insanların içinde şeref ve haysiyetlerini dünya için satanlar size hakikat aleminde öyle bir karşılama var ki ölümü isteyen ama ölmekten korkan kişiler olarak vay halinize ki vay. İslam halkını Allah CC. gerçek dostlarının yanından ve meclisinden hakkın ismini zikredip habibine selatından geri koymasın. Ecdadımızın şerefli yolundan edep ile yürüyenlerden olmayı ve bizlere de şeref hilkatlarını giymeyi nasip eylesin. Biz bize öğretenden öğrendiğimizi tüm dünyaya ifade ederiz ki ecdadımızla iftihar ederiz ve ezelden ebede OSMANLIyız pek şanlıyız. Muhakkak ki Allah adalet sahibidir tek kelam…HAKKANİYET ............... EL FATİHA SELAVAT Ercan KARA
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi