MUHARREM AYI HAKİKAT DAMLASI
MEKARİMİ AHLAK: CÖMERT HUYLAR Hadis No : 1918 Ravi: Ebu Musa *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Buyu 9, (3342) Hadis No : 1919 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder." Kaynak: Buhari, İstikraz 2 Hadis No : 1920 Ravi: İmran İbnu Huzeyfe *Tanım:Meymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder." Kaynak: Nesai, Buyu 99, (7, 315); İbnu Mace, Sadakat 10, (2408) Hadis No : 1921 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin)." Kaynak: Buhari, İstikraz 12, Havalat 1, 2; Müslim, Müsakat 33, (1664); Muvatta, Buyu 84, (2, 674); Ebu DAVUD Hadis No : 1922 Ravi: eş-Şerrid *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu'l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir." Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 29, (3628); Nesai, Buyu 100, (7, 316); İbnu Mace, Sadakat 18, (2427); Buhari, (bab Hadis No : 1923 Ravi: Aişe *Tanım:Resulullah (sav) kapıda yüksek sesle münakaşa edenlerin gürültülerini işitti. Bunlardan biri, diğerinden borç indirmesini taleb ediyor, bir hususta da merhametli olmasını istiyor. Öbürü de: "Vallahi yapmam!" diyordu. Resulullah (sav) yanlarına gitti ve: "Hanginiz, hayır yapmamak üzere Allah adına yemin etti?" dedi. Birisi: "Benim ey Allah'ın Resulü! (Borç indirimi ile, merhametli davranmadan) hangisini dilerse onun olsun (teklifini kabul ettim)" dedi. Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557) Hadis No : 1924 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." Kaynak: Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakat 19, (1557); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1925 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam hiç hayır amelde bulunmadı. Ancak halka borç verir ve borcunu toplayan elçisine: "Kolay ödeyecekten (zenginden) al, zor ödeyecekten (fakirden) alma, vazgeç. Ola ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer" derdi. Allahu Teala hazretleri bunun üzerine: "Haydi senin günahlarından vazgeçtim" buyurdu." Kaynak: Buhari, Buyu 18, Enbiya 50; Müslim, Müsakat 31, (1562); Nesai, Buyu 104, (7, 318) Hadis No : 1926 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Anlattığına göre, Ebu Katade, bir boçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu.Ancak"Dardayım" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'ın, "Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin" dediğini işittim" dedi. Kaynak: Müslim, Kasame 32, (1563) Hadis No : 1927 Ravi: Ebu Hüreyre *Tanım:Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabtan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip: "Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır" buyurdu, sonra da: "Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissaltu vesselam Efendimiz: "Bunu verin" dedi. Adam: "Bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!" buyurdu. Kaynak: Buhari, İstikraz, 4, 6, 7, 13, Vekalet 5, 6, Hibe 23, 25; Müslim, Müsakat 118-122, (1600-1601); Hadis No : 1928 Ravi: Ebu Katade *Tanım:Resulullah (sav)'a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!" buyurdu. Ben: "(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle!" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı." Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 69, (1069); Nesai, Cenaiz

RÛYA İMANI ARTIRMALI...18 Ekim 2016

 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin/17 Muharrem 1438 Tarihli SohbetiAkbaba Dergâhı Sabah Namazı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. O’nun yarattıkları şeyler O’nun azametini, büyüklüğünü gösterir. O’nun yarattığı şeylerin hikmetine akıl ermez. Her insan geceleri yattığı vakit, Allah onu başka alemlere götürüyor, ondan sonra kalktı mı gene aynı yerde buluyor kendini. İnsan her şeyi yaşıyor gibi oluyor. Bunları Allah yaşatıyor, dünyada yaşamış gibi oluyor. İnsan bir dünya değil, bin tane dünya, yüz bin tane dünya geçmiş oluyor. Bu rüya alemi Allah’ın gösterdiği bir alemdir. Bunlar Allah’ın azametini gösterir. Tabi normal insan için çeşitli rüyalar oluyor ama ben rüya gördüm de bunu yapacağım, edeceğim diye insanın amel etmesi caiz değildir. Ancak o rüyalar peygamberlere gelen rüyalardır çünkü bazı peygamberlere vahiy gelmezdi, ne yapacakları kendilerine rüyada bildirilirdi. Şimdiki insanlar bazen rüya görüyorlar; “Ben böyle yapacağım, edeceğim…” diye boşu boşuna kendilerine yük koyuyorlar yahut zarar verecek şeyler yapıyorlar. Onun için, bu dini bir kaidedir, rüyayla amel olmaz derler. Rüyayı tefsir eden, açıklayan bazı insanlar var, onlar hayra yorarlar. Şimdi koca koca kitaplar alıyorlar, kitapta üç beş şey gösteriyor; bazen iyi gösteriyor, bazen kötüsünü gösteriyor. Rüyada tevil edildiğinden daha fazla olabiliyor, her zaman da olmuyor tabi. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Rüyaları hayra tevil olarak açıklayın, insanlara söyleyin.” diyor. Bir rüya gelirse; “Şöyle olacak, başına şu gelecek, bu gelecek…” diye söylemesi münasip değildir. Rüyaları herkese anlatmak da iyi değil. Bazı rüyalar var, onları hiç anlatmasanız daha iyidir. Hiçbir tesiri olmaz Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Merhameten ümmete” demiştir. Yoksa insan her rüyanın tesirinde kalırsa, ondan sonra işe gitmez, dünyaya küser.Onun için, rüyalar aslında insanların imanlarını kuvvetlendirmek içindir, gayba inanmak içindir. İşte gayb! Sen gidiyorsun, her şeyi görüp geliyorsun, kalkınca yok. İşte gayb odur. Hikmetleri çoktur ama bir hikmeti de budur, imanımızı kuvvetlendirmek içindir. Onun tesiri altında kalıp da üzülmek için değil de ferah etmek içindir. İnsan kötü rüya görüp de uyanınca, “Oh rüyaymış” deyip kalkıyor. O da bir faydadır, o da Allah’tan insanlara bir uyarıdır. Böyle de olabilirdin, Allah’ın fazlı keremiyle sabahleyin sapasağlam kalktın. Rüyanda seni dövüyorlar, kötü bir şeyler yapıyorlar, sabah kalkıyorsun hiçbir şeyin yok, “Oh, Allah’a şükür rüyadır.” diyorsun. Onun için, rüya alemi de bir alemdir, dünyadır ve rüyalar Allah’ın büyüklüğünü gösterir. Subhanallah, Allahuekber. Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha
DUYURULAR
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi