CEMAZİYEL -EVVEL HAKİKAT DAMLASI
HADİS-İ ŞERİF IŞIĞINDA AHİRZAMAN “Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267) “Öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli birşey olmayacaktır: Helal para, can u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet.” (Heysemî, I, 172) “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!” (Buharî, Büyû; 7) Ebu Said el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36) “Öyle bir zaman gelecek ki okuma meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek.” (Hakim, Müstedrek, V, 504) “Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline. İnsanlar mü’min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaati karşılığı değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinlerinde sâbit kalabilenler ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30, (2196) “Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar ribâ ile iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar.” (Nesâî, Büyû 2; İbnu Mâce, Ticârât 58; İbn Hanbel, Müsned, IV, 494; Beyhakî Sünen, IV, 275) “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler,” (Taberâni, XXIII, 314) “Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar.” (Heysemî, Mecmauz-zevâid, VII, 280) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı Pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün.” (Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekat 59) “Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.” (Müslim, Fezâil 31) “…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30) Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “–Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “–O gün sayıca azlığımızdan mı bu durum başımıza gelecek?” diye sordu. “–Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!” buyurdular. “–Zaaf da nedir ey Allah’ın Rasûlü?” denildi. “–Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud, Melahim 5/4297) Ebu Ümeyye eş-Şa’bani anlatıyor: “Ey Ebu Sa’lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.” (Maide 105) Bana şu cevabı verdi: “Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’a sormuştum. Demişti ki: “Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin (selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.” (Ebu Davud, Melahim 17/4341); Tirmizi, Tefsir, 5/3060); İbnu Mace, Fiten 21) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “-Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “-Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) Zübeyr İbnu Adiy rahimehullah anlatıyor: “Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh’ın yanına girdik. Haccâc’ın bize yaptıklarını şikayet ettik. “-Sabredin, buyurdu. Zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün, gidenden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu, Rasûlunüz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’den işittim.” (Buhari, Fiten 6; Tirmizi, Fiten 35/2206) Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Bana kaç müslüman olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim sayımız altı-yediyüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik. “-Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” . Gerçekten öyle (belaya maruz kalıp) imtihan olunduk ki, içimizden namazını gizlice kılanlar oldu.” (Buhari, Cihad 181; Müslim, İman 235) Abdullah ibn-i Ömer -radıyallâhu anh- tarafından rivayet edilmiştir. Rasûlullâh –sallâllâhu aleyhi ve elem- bize yönelerek şöyle buyurdu: “Ey Muhacirler cemâati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olacağınız zaman Ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allâh’a sığınırım. Onlar şunlardır: 1- Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip-geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 2- Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılırlar. 3- Mallarının zekâtını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan menedilir (kuraklık cezası ile cezalandırılır) ve hayvanları olmasa (Allâh hayvanlara acımasa) onlara yağmur yağdırmaz. 4- Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allâh kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindeki-avucundakilerin bir kısmını alır. 5- İmamları (yâni devlet adamları) Allâh’ın Kitabı ile amel etmeyip Allâh’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allâh onların hesabını kendi aralarında görür.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22) Rasûlullah sallallahu aleyhi veselem şöyle buyurdu: “Fırat nehrinin suyu çekilip, aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe kıyamet kopmaz.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 25) Diğer bir rivayet ise şöyledir: “Pek yakında Fırat nehrinin suyu çekilerek aktığı yatakta bir altın hazinesi meydana çıkacaktır. O günü gören kimse, o hazineden kesinlikle bir şey almasın.” (Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29-32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Melâhim 13; Tirmizî, Sıfatü’l-cenne 26) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki kişi bir kabre uğrayıp üzerine abanarak: ‘Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım’ demedikçe kıyamet kopmaz. Hâlbuki bu sözü ona söyleten din değil, belâ olacaktır.” (Buhârî, Fiten, 22; Müslim, Fiten, 53-54) Öyle bir zamanın geleceği, insanların kalblerinin dünya sevgisi ile dolacağı, cihadı zarar olarak görüp zekat vermeyi altından kalkılması zor bir borç olarak görecekleri bildirilir. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 236/6322) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “-Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim, Beni İsrail yetmişiki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmişüç millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.” “-Bu fırka hangisidir?” diye soruldu. “-Benim ve ashabımın üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır!” buyurdular.” (Tirmizi, İman 18/2641) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “Ümeranız hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehâvetkâr kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü (hayat), altından (ölümden) hayırlıdır. Eğer ümeranız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, yerin altı üstünden, (ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır. (Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz).” (Tirmizi, Fiten 78/2266) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “-Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu. (Yanındakiler hayretle): “-Ey Allah’ın Rasûlü, yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam etti: “-Emr-i bi’l-ma’rufta bulunmadığınız, nehy-i ani’l-münker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” diye sordu. (Yanındakiler hayretle:) “-Yani bu olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sormaya devam ettiler: “-Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız zaman haliniz ne olur?” (Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek): “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler. “-Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam ettiler: “-Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz ne olur?” (yanindeki Ashab:) “-Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka olacak mı?” diye sordular. “-Evet, olacak!” buyurdular.” (Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, VII, 281) Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki: “İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe Kıyamet kopmaz.” (Tirmizi, Fiten 37/2209) Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: “-Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem- konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: “-Sual sâhibi nerede?” buyurdular. Adam: “-İşte buradayım ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-Emanet zâyi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!” buyurdular. Adam: “-Emanet nasıl zâyi edilir?” diye sordu. Efendimiz: “-İş, ehil olmayana tevdi edildi mi Kıyamet’i bekleyin!” buyurdular.” (Buhari, İlm 2, Rikâk 35) Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- birgün: “Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler:) “Ey Allah’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Sallallâhu aleyhi ve sellem- saydı: -Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse, -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman, -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman. -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği; -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı; -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman. -Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu; -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği; -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği; -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği; -Çeşitli adlar altında şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği; -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin.” (Tirmizi, Fiten 38/2210) Mikdam bin Ma’dikerb’in bir hizmetçisi vardı, süt satardı, Mikdam da karşılığında para alırdı. Ona: “-Sübhanallah, süt satıp para mı alıyorsun?” dediler. O da: “¬-Evet, bunda ne var ki? Ben Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle dediğini duydum: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit dinar ve dirhemden başka bir şey fayda vermeyecek!” dedi. (Ahmed bin Hanbel, IV, 133) “Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz, iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en hayırlı kişiler olduğunu düşünürsünüz.” (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8462) Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “-İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu. “-Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda: “-Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463) Rabbim Bizleri Uyananlardan Eylesin İnşAllah.

AŞKIN MERTEBELERİ

Aşkın mertebeleri Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Seyyidi meded. Meded ya Sultan ul Evliya. Meded ya Ricalallah. Esselamun Aleyküm Ya Seyyidi, Ya Kutbu Mutesarrif. İlahi Aşka ulaşmak için Evliyalardan Hak aşıklarından destek istiyoruz. İlahi Aşkın şartlarını yerine getirmek için başarmak zorunda olduğumuz bu dünya hayatının zorlukları ve imtihanları için Aşk okyanuslarının sahibi olan Evliyalardan ilahi destek istiyoruz. Aşkın düşmanı olan çirkin ve kötüyü kendimizden uzaklaştırmak ve kirli nefsimiz ve isteklerine karşı içimizdeki temiz ilahi aşkı savunmak için manevi kuvvet merkezlerinden yardım istiyoruz. Bu mühimdir çünkü Allah Dostları Aşıklarından yardım ve destek gelmezse hiçbir şey yapamayız. İnsanın özü saftır temizdir çünkü aşktır. Evliyalardan destek istiyoruz çünkü dünya pistir işleri pistir atmosferi pistir çünkü nefret ve haset atmosferi vardır bu dünyada. Hak Aşıkları destek vermezse biz özümüzdeki o temiz ve saf aşkı koruyamayız ve muhafaza edemeyiz. Yoksa aşkın ne olduğunu kimse kendi başına bilemez öğrenemez. Aşk nedir? Bir kul için yani yaratılış sebeb ve hikmeti ancak aşk olan bir varlık için en yüksek ve değişmez hakikattır aşk. Nitekim: „O odur. O da odur. Onlarda O dur. Bunu ancak aşkı olan anlar başkasına haramdır“ dedi büyük şeyhimiz bir defasında Ve bu sırra işaret etti. „Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.“. buyuruyor koca Mevlana ks hazretleri ve İlahi aşka ve hakikata Allaha şüphelerden ve zıtlıklardan gecmeden yanmadan erişilemeyeceğini işaret ediyor.. Dünyadan sükutu hayale uğrayan ve içinde aradığı aşkı bulamayan kimseler bizede geliyor ve bize Aşktan soruyor. "sen ateşlerden ateşlerden gectinmi diyorum "evet şeyh ateş benim soyadım oldu o kadar ateşlerden geçtim "diyor. "peki zıtlıklardan da geçtinmi " diyorum "şeyh"diyor"ben zıtlıklar dan kaçıyorum sen bana onları soruyorsun". Yahu zıtlıklar dan geçeceksin kaçarsan nasıl geçersin? Daha hala içinde şüphesi olan itimadı olmayan nasıl aşık olacak aşıklardan olacak aşkı bulacak? Aşk demek hingabe teslimiyet demektir. Şüphe denizlerinde boğulan aşk okyanuslarına teslim olamaz. Şüphe ikiliktir ikilikten çıkamayan birliğe kavuşamaz. Bana kimse vazifemi öğretmesin. Olmadığı mertebeden söylememi beklemesin. Aşktan anlat şeyh diyor. Ya nedir anlattığımız? Sen hep dualitetlerden zıtlıklar dan Allah şeytan iyi kötüden anlatıyorsun Aşktan anlatmıyorsun. Evet şeyh aşkın kendisinden anlatmıyor belki lâkin şartlarından ve mertebelerinden anlatıyor. Sen aşka giden yolun hangi durağında bekliyorsan o noktadan sana anlatıyor Bil ki ilahi aşkın 9 noktası vardır vardır. 1- Allaha imandır 2- Allahtan çekinmektir yani çalıştığın iş yerinde patrondan nasıl korkuyorsan o misal. 3- Allaha ve nasihatlarına itaattır. 4- Allahtan başkasından umudu olmamasıdır yani kendinden bile umudunu kesecek sadece Allahtan ümit edecek. Bu 4 noktalardan geçen işte aşka giden yola da gerçekten girmiş olur. Ve İtimat ve bela noktasından Aşk noktasına geçiş yapar. Bundan öteye marifet nurlarıylan yürür hayret himml. Verwirrung ve yokluk noktalarından nihayet birlik menziline ulaşır. Maksad hasıl olur. Lakin o ilk dört noktada gider gelir insanlar çoğu ve insanlar hangi mertebede duruyorlarsa şeyh onlara o mertebeden söyler onların durduğu ve bilmesi gereken mertebeden söyler işitmek istediğinden değil. Talib kendini ve mertebesini bilmediği için şeyhi ikaz eder " şeyh ondan değil bundan anlat ". Bu uygun değildir mektebte bunu hocasına yapabilen şeyhten de talep etsin. Olamaz. Hangi sınıfta isen o sınıfın dersini verir hoca sana. bitti. Zıtlıklar yani şüphe içinde mahpus kalmış adama birlikten anlatılmaz. Evvela ona zıtlıkların hikmet fayda ve zararlarından ve nasıl bu Zıtlıkları aşacağının ilminden anlatırlar. Roketin dünya atmosferinden göklere çıkabilmesi için bir sürü hazırlığı vardır insan Allaha ılahi aşka göz yumup kapamakla yahut ondan işitmeklen erişirim sanıyor olamaz. Ey insanlar! Biz böyle Allah için ve bir faydaya vücud vermek için bir araya gelen mütevazı kullarız. İnsanlara aşk içinmi nefret içinmi yaratıldıklarını ve burada be buradan sonra ebedi aşka nasıl kavuşurlar bildirmek için toplanıyoruz. Burasının geçici bir hayat olduğunu biliyoruz. Hayatta vâr olmak, bu dünyada olan herkes için o kadar güzel ve o kadar zevklidir.Bu Yaratanımızdan bize çok büyük bir ikramdır. Şüphesiz var olan yok olmaz. Allah var ettiğini yok etmez. Ölmek demek yok olmak değildir belki sadece bu gezegende kısa bir süre kalmak ve sonra gitmek demektir. Onun için biz inananlar olarak bu tadımlık hayattan ebedi hayata geçmek için çalışıyoruz ve bu dunyanın üç günlük sevdaları için değil ebedi ve ilahi Aşk için vâr olmaya çalışıyoruz. Bu dünya hayatı ölümlüdür yani buradaki bütün sevdalar ölümlüdür manasına. Bu dünya hayatinın sevdaları ebediyet alemlerinin ebedi aşklarına bir delil olsun diyedir tadımlıktir. Yani her sevda tadımlıktır dediğimizde ölümlüdür onun için bu dünyada herkes ölmek için doğar. Gökyüzünde bir istasyon vardır o istasyonda bu dünyaya seferi olan ruhlara emrolunur kü: "hadi şimdi ölmek için dünyaya ininiz. " Bu emir ne içindir ruha? Ruh ölümsüzdür ve ölümü ölmeyi bilemez. ölümsüzlük diyarının toprağının gülüdür ruh ölmenin ne demek olduğunu bilmez. Ölüm acısını tatmak için bu dünyaya sefer eder. Rabbisi onu bu dünyaya uğurlar. Ölüm acısı demek hakikaten ölmek değildir. Vücud ölümlüdür. ölümlü olan vucudda ruh ölmenin ne olduğunu hissetmek için onun acısını tadar. Ruh yoksa asla ölmez. Ölen ruh değildir lakin vücud ölürken ruh o ölmenin sırrına vakıf olur ve acı duyar. O acı ona gerçek hayatın ebedî hayatın kıymetini işte o anda öğretir. Sufilerin ölmeden ölmek istemesi budur. ebedi hayatın zevkine ve kıymetine oldu son anda vakıf olmamak içindir. Maddi varlığımız, iç organlarımız ve dışımızda bedenlerimiz taşıyamaz. Bir asır sonra bile olsa düşer, düşer, düşer. Onun için bir kimseye bu hayatın ebedi olması imkânsızdır, olamaz. Ve Cenâb-ı Allah kullarına birşeyi gösterip, onlara bir şeyi tattırıp da sonra bu zevki onlardan kesecek birisi değildir. Asla. Vedud sıfatı buna manidir Bu Cenâb-ı Allah’ın ilahi Aşk sıfatlarındandır. Bu düşünecek herkes için iyi bir zihniyettir ve iyi bir anlayıştır. Çünkü içimizdeki gizli aşkın gizli düşmanı vardır onun yeni adı Nefrettir! O gelir her zaman gelip der; “Öleceksin, ondan sonra kabre gireceksin ondan sonra kabrinde toz olacaksın ve kemiklerin toz olacak.” Evet materyalist sana gelip insanlar bunu söyler; “Bu sizin son halinizdir. Ebedi bir hayata ulaşacağınıza inanmayın, hayır.” Ne için bunu söyler? Bu insanları daha fazla üzmek daha fazla üzmek , daha fazla üzmek için. Ve bazı insanlar bunu taşıyamaz ve intihar ederler. Cenâb-ı Allah bizi korusun. Onun için ey insanlar, nefret sahiplerinin şerrinden korunmak için aşkımızı muhafaza için Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Biz inananlarız. Kim kendini karanlıktan ve karanlıktaki hayattan kurtarmak isterse dünya hakikatından ve dünya sonrasından işitmel
MEHTER / TASAVVUF MÜZİK
SİTE HARİTASI
SAAT
Üyelik Girişi